Privacy Policy van ProduceShop

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Dit document kan worden afgedrukt met het printcommando dat aanwezig is in de instellingen van elke browser.

Verwerkings verantwoordelijke

Fabrizio Poma - MBK FINCOM Sa Via Zuccoli 19 - 6900 Paradiso CH

Soorten verzamelde gegevens

Onder de persoonlijke gegevens die door deze applicatie worden verzameld, onafhankelijk of via derden, zijn er te noemen ; telefoonnummer; e-mail; achternaam; betalingsgegevens; Cookie; Gebruiksgegevens; geboortedatum; adres;straat, postcode,stad,provincie;BTW-nummer;Belastingcode;wachtwoord

Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.

Persoonlijke gegevens kunnen vrij worden verstrekt door de gebruiker of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze applicatie.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze applicatie gevraagde gegevens verplicht. Als de gebruiker weigert om ze te communiceren, is het mogelijk dat deze applicatie de service niet kan leveren. In gevallen waarin deze applicatie bepaalde gegevens als optioneel aangeeft, staat het de gebruikers vrij om dergelijke gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de dienst of de werking ervan.

Gebruikers die twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd contact op te nemen met de eigenaar.

Elk gebruik van cookies of andere trackingtools door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, heeft als doel om de door de gebruiker gevraagde service te leveren, naast de aanvullende doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke gegevens van derden die via deze applicatie zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert het recht om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de eigenaar wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid jegens derden.

Wijze en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

Behandelings methode

De gegevensbeheerder neemt de passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen.

De behandeling wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematica instrumenten, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de eigenaar hebben in sommige gevallen andere onderwerpen die betrokken zijn bij de organisatie van deze applicatie (administratieve, commerciële, marketing-, juridische, systeembeheerders) of externe onderwerpen (zoals externe technische dienstverleners, koeriers, mogelijk toegang tot de Gegevens). hostingprovider, IT-bedrijven, communicatiebureaus) ook, indien nodig, gegevensverwerkers aangesteld door de eigenaar. De bijgewerkte lijst van managers kan altijd worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder.

Rechtsgrond van de behandeling

De gegevensbeheerder verwerkt persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker als een van de volgende voorwaarden bestaat:

De gebruiker heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsstelsels kan de gegevensbeheerder gemachtigd zijn om persoonlijke gegevens te verwerken zonder toestemming van de gebruiker of een van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de gebruiker geen bezwaar maakt ("opt-out"). voor een dergelijke behandeling. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens wordt geregeld door de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens;

verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de gebruiker en / of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;

verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen;

de behandeling noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag van die is belegd met de houder;

verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het legitieme belang van de eigenaar of derden.

Het is echter altijd mogelijk om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de concrete rechtsgrondslag van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder te specificeren of de behandeling op de wet is gebaseerd, in een contract is voorzien of noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de kantoren van de gegevensbeheerder en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin de gebruiker zich bevindt. Om meer informatie te verkrijgen over de plaats van behandeling, kan de gebruiker verwijzen naar de sectie met details over de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie onder internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, evenals met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen die door de gegevensbeheerder zijn genomen om de gegevens te beschermen.

De gebruiker kan controleren of een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt door het gedeelte van dit document met betrekking tot de details over de verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken of door de gegevensbeheerder om informatie te vragen door contact met hem op te nemen via de gegevens die aan het begin zijn aangegeven.

Bewaarperiode

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dit contract is voltooid.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het legitieme belang van de gegevensbeheerder, worden bewaard totdat aan dit belang is voldaan. De gebruiker kan meer informatie verkrijgen over het legitieme belang dat door de gegevensbeheerder wordt nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

Wanneer de behandeling is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, kan de gegevensbeheerder de persoonlijke gegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast kan de gegevensbeheerder worden verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaartermijn worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend.

Doel van verwerking van de verzamelde gegevens

Gebruikersgegevens worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen de service te verlenen, wettelijke verplichtingen na te komen, te reageren op verzoeken of uitvoerende handelingen, hun rechten en belangen (of die van gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillende activiteiten te identificeren of frauduleus, evenals voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de gebruiker, contacten beheren en berichten verzenden, betalingen beheren, hosting en back end infrastructuur, verkeer optimaliseren en distribueren, bescherming tegen SPAM, reclame, registratie en authenticatie rechtstreeks geleverd door deze applicatie , Remarketing en gedragsgerichte targeting, statistieken en weergave van inhoud van externe platforms.

Om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking en over de voor elk doel verwerkte Persoonsgegevens, kan de Gebruiker verwijzen naar de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens".

Details over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Contact de gebruiker

Contact via telefoon (deze toepassing)

Gebruikers die hun telefoonnummer hebben opgegeven, kunnen worden gecontacteerd voor commerciële of promotiedoeleinden met betrekking tot deze applicatie en om te voldoen aan verzoeken om ondersteuning.

Verwerkte persoonsgegevens: telefoonnummer.

Mailing list of newsletter (deze toepassing)

Door zich te registreren bij de mailinglijst of de nieuwsbrief, wordt het e-mail adres van de gebruiker automatisch ingevoegd in een lijst met contacten waarnaar e-mail berichten met informatie, inclusief commerciële en promotionele informatie, met betrekking tot deze applicatie kunnen worden verzonden. Het e-mail adres van de gebruiker kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van registratie bij deze applicatie of na het doen van een aankoop.

Verwerkte persoonsgegevens: achternaam; e-mail; naam.

Contact formulier (deze toepassing)

Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, stemt de gebruiker ermee in om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten aangegeven door de  koptekst van het formulier.

Verwerkte persoonsgegevens: achternaam; e-mail; naam.

Contact beheer en berichten verzenden

Met dit type service kunt u een database beheren met e-mail contacten, telefooncontacten of andere contacten, die worden gebruikt om met de gebruiker te communiceren.

Met deze services kunt u ook gegevens verzamelen met betrekking tot de datum en tijd van weergave van de berichten door de gebruiker, evenals de interactie van de gebruiker ermee, zoals informatie over klikken op de links die in de berichten zijn ingevoegd.

MailUp (MailUp)

MailUp is een service voor het beheer en verzenden van e-mail adressen die wordt aangeboden door MailUp S.p.A.

Verwerkte persoons gegevens: achternaam; e-mail; naam.

Behandelingsplaats: Italië - Privacybeleid.

Betalings beheer

Tenzij anders aangegeven, verwerkt deze Applicatie alle betalingen via creditcard, bankoverschrijving of andere middelen via externe betalingsdienstaanbieders. In het algemeen, en tenzij anders aangegeven, wordt gebruikers gevraagd om betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan deze betalingsdienstaanbieders te verstrekken.

Deze applicatie is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van dergelijke informatie: in plaats daarvan ontvangt het alleen een melding van de betreffende betalingsdienstaanbieder over de betaling.

Hipay (HIPAY SAS)

Hipay is een betalingsdienst die wordt aangeboden door HIPAY SAS.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Behandelingsplaats: Frankrijk - Privacybeleid.

Betaling via overschrijving (deze toepassing)

In het geval dat de gekozen betalingsmethode directe bankoverschrijving is naar de betaalrekening die door deze applicatie wordt aangegeven, verzamelt de gegevensbeheerder de gegevens met betrekking tot de betaling van de gebruiker, d.w.z. het betaalrekeningnummer van de oprichter, de SWIFT-code, de bank en de naam van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt in het kader van de transactie en uitsluitend voor facturering.

Verwerkte persoonsgegevens: betalingsgegevens.

PayPal (Paypal)

PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee de gebruiker online betalingen kan doen.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van behandeling: Raadpleeg het privacybeleid van Paypal - Privacybeleid.

Hosting en infrastructuur backend

Dit type service heeft de functie van het hosten van gegevens en bestanden die ervoor zorgen dat deze applicatie functioneert, de distributie ervan mogelijk maakt en een kant-en-klare infrastructuur biedt voor specifieke functies van deze applicatie.

Sommige van de onderstaande services, indien aanwezig, werken mogelijk op geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de daadwerkelijke locatie te bepalen waar persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

Google Cloud Storage (Google LLC)

Google Cloud Storage is een hostingservice die wordt aangeboden door Google LLC.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Behandelingsplaats: België - Privacybeleid. Onderwerp houdt zich aan het privacyschild.

Verkeers optimalisatie en distributie 

Met dit type service kan deze applicatie zijn inhoud verspreiden via servers in het hele territorium en de prestaties optimaliseren.

De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de kenmerken en methoden van implementatie van deze diensten, die van nature de communicatie tussen deze applicatie en de browser van de Gebruiker filteren.

Gezien het gedistribueerde karakter van dit systeem, is het moeilijk om de plaatsen te bepalen waar de inhoud wordt overgedragen, die de persoonlijke gegevens van de gebruiker zou kunnen bevatten.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare is een service voor verkeersoptimalisatie en distributie die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.

De Cloudflare-integratiemethoden zorgen ervoor dat dit al het verkeer van deze Applicatie filtert, d.w.z. de communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker, waardoor ook statistische gegevens erop kunnen worden verzameld.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Behandelingsplaats: USA - Privacybeleid.

SPAM bescherming

Dit type service analyseert het verkeer van deze applicatie, die mogelijk de persoonlijke gegevens van gebruikers bevat, om het te filteren op delen van verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden herkend.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA is een SPAM beveiligingsservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Gebruik van het reCAPTCHA systeem is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies; Gebruiksgegevens.

Behandelingsplaats: Ierland - Privacybeleid. Onderwerp houdt zich aan het privacyschild.

Reclame

Met dit type service kunt u de gebruikersgegevens gebruiken voor commerciële communicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt op deze applicatie weergegeven in de vorm van banners en andere advertentievormen, ook in verband met de belangen van de gebruiker.

Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Gegevens en gebruiksvoorwaarden zijn hieronder aangegeven.

Sommige van de onderstaande services kunnen cookies of andere identificatiegegevens gebruiken om de gebruiker te identificeren of de gedragsretargetingtechniek gebruiken, d.w.z. gepersonaliseerde advertenties weergeven op basis van de interesses en het gedrag van de gebruiker, die ook buiten deze applicatie worden gedetecteerd. Voor meer informatie raden we u aan het privacybeleid van de respectievelijke services te raadplegen.

Naast de opt-out functies die worden aangeboden door de onderstaande services, kan de gebruiker zich afmelden door naar de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan bepaalde advertentiefuncties via de overeenkomstige apparaatconfiguratie opties, zoals de advertentieconfiguratie opties voor mobiele apparaten of de generieke advertentieconfiguratie.

Criteo (Criteo SA)

Criteo is een advertentieservice die wordt aangeboden door Criteo SA.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies; Gebruiksgegevens.

Behandelingsplaats: Frankrijk - Privacybeleid - Opt out.

Registratie en authenticatie rechtstreeks geleverd door deze applicatie

Door zich te registreren of te authenticeren, staat de gebruiker deze applicatie toe om hem te identificeren en hem toegang te geven tot speciale diensten. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor registratie of identificatiedoeleinden. De verzamelde gegevens zijn alleen die welke nodig zijn om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen.

Directe registratie  (deze toepassing)

De gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en zijn persoonlijke gegevens rechtstreeks aan deze applicatie te verstrekken.

Verwerkte persoonsgegevens: postcode; stad; Belastingcode; achternaam; geboortedatum; e-mail; adres; naam; huisnummer; BTW nummer; wachtwoord; provincie.

Remarketing e behavioral targeting

Met dit type service kunnen deze applicatie en haar partners advertenties communiceren, optimaliseren en weergeven op basis van het eerdere gebruik van deze applicatie door de gebruiker.

Deze activiteit wordt gefaciliteerd door het bijhouden van gebruiksgegevens en door het gebruik van cookies en andere identificatoren om informatie te verzamelen die vervolgens wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragsgerichte activiteiten beheren.

Sommige services bieden een remarketingoptie op basis van e-mailadreslijsten.

Naast de opt-out functies die worden aangeboden door de onderstaande services, kan de gebruiker zich afmelden door naar de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan bepaalde advertentiefuncties via de overeenkomstige apparaat configuratie-opties, zoals de advertentie configuratie-opties voor mobiele apparaten of de generieke advertentieconfiguratie.

Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting is een service voor remarketing en gedragsgerichte targeting die wordt aangeboden door Criteo SA., Die de activiteit van deze applicatie verbindt met het advertentienetwerk van Criteo.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies; Gebruiksgegevens.

Behandelings plaats: Frankrijk - Privacybeleid - opt out.

Statistiek

Met de services in dit gedeelte kan de gegevensbeheerder verkeersgegevens bewaken en analyseren en worden ze gebruikt om het gebruikersgedrag bij te houden.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, rapporten samen te stellen en te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.

Google kan persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies; Gebruiksgegevens.

Behandelings plaats: Ierland - Privacybeleid - opt out. Afmelden Persoon die zich aan het Privacyschild houdt.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie bekijken en ermee communiceren.

Dit type service kan nog steeds gegevens verzamelen over webverkeer met betrekking tot de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een visualisatiedienst in lettertype-stijl die wordt beheerd door Google Ireland Limited waarmee deze applicatie dergelijke inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Behandelingsplaats: Ierland - Privacybeleid. Onderwerp houdt zich aan het privacyschild.

Meer informatie over persoonlijke gegevens

Verkoop van goederen en diensten online

De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het leveren van diensten aan de gebruiker of voor de verkoop van producten, inclusief betaling en eventuele bezorging. De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen die zijn die betrekking hebben op de creditcard, de lopende rekening die voor de overdracht is gebruikt of andere verstrekte betalingsinstrumenten. De betalingsgegevens die door deze applicatie worden verzameld, zijn afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die door de eigenaar zijn verwerkt.

In het bijzonder heeft de gebruiker het recht om:

Intrekken van toestemming op elk moment. De gebruiker kan de toestemming voor de verwerking van zijn eerder vermelde persoonsgegevens intrekken.

Verzetten tegen de verwerking van hun gegevens.De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens wanneer deze plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan toestemming.

Toegang tot hun gegevens. De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de door de eigenaar verwerkte gegevens, over bepaalde aspecten van de behandeling en om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.

Controleren en correctie aanvragen. De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en verzoeken om bijwerking of correctie.

Verkrijg de beperking van de behandeling. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker verzoeken om beperking van de verwerking van zijn gegevens.In dit geval zal de gegevensbeheerder de gegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan voor het behoud ervan.

De annulering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker de annulering van zijn gegevens door de eigenaar aanvragen.

Uw gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere houder. De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, en, indien technisch haalbaar, om de overdracht ervan zonder belemmeringen aan een andere houder te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen en de behandeling is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker een partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden.

Dien een klacht in. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens of juridische stappen ondernemen.

Details over het recht van bezwaar

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbare bevoegdheden waarmee de Gegevensbeheerder is geïnvesteerd of om een legitiem belang van de Gegevensbeheerder na te streven, hebben Gebruikers het recht om zich te verzetten tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat als hun gegevens zijn verwerkt voor direct marketingdoeleinden, ze zich zonder opgaaf van redenen tegen de verwerking kunnen verzetten. Om erachter te komen of de gegevensbeheerder gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen gebruikers de respectievelijke secties van dit document raadplegen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om de rechten van de gebruiker uit te oefenen, kunnen gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een maand, door de verantwoordelijke verwerkt.

Lees meer over de behandeling

Verdediging in de rechtbank

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar worden gebruikt in de rechtbank of in de voorbereidende fasen voor de mogelijke oprichting ervan ter verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze applicatie of gerelateerde diensten door de gebruiker.

De gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gegevensbeheerder mogelijk verplicht is om de gegevens openbaar te maken in opdracht van de overheid.

Specifieke informatie

Op verzoek van de gebruiker kan deze applicatie, naast de informatie in dit privacybeleid, de gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke services of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboek en onderhoud

Voor behoeften met betrekking tot bediening en onderhoud, kunnen deze Applicatie en alle door haar gebruikte services van derden systeemlogboeken verzamelen, d.w.z. bestanden die de interacties registreren en die mogelijk ook Persoonsgegevens bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens.

Beantwoord "Do Not Track" verzoeken

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track" verzoeken.

Om erachter te komen of de gebruikte services van derden deze ondersteunen, wordt de gebruiker uitgenodigd om hun respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door het aan gebruikers op deze pagina en, indien mogelijk, op deze applicatie en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving naar gebruikers te sturen via een van de uitersten van contact heeft hij. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan aangegeven.

Als de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de wettelijke basis toestemming is, zal de gegevensbeheerder indien nodig opnieuw de toestemming van de gebruiker verzamelen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Het omvat persoonsgegevens alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeert of identificeert.

Gebruiksgegevens

Dit zijn de gegevens die automatisch worden verzameld via deze applicatie (ook van applicaties van derden die in deze applicatie zijn geïntegreerd), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze applicatie, adressen in URI-notatie ( Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server door te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.). land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende connotaties van het bezoek in de tijd (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de reisroute binnen de applicatie, met bijzondere verwijzing de volgorde van de geraadpleegde pagina's, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van u.

Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de geïnteresseerde partij.

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of verantwoordelijk)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte instrumenten bepaalt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de operatie en gebruik van deze applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is, tenzij anders vermeld, de eigenaar van deze Applicatie.

Deze toepassing

De hardware of softwaretool waarmee persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Service

De service die door deze applicatie wordt geleverd, zoals gedefinieerd in de relatieve voorwaarden (indien aanwezig) op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, is het de bedoeling dat elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document wordt uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Klein deel van de gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Wettelijke verwijzingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van meerdere wetgevingssystemen, waaronder artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders vermeld, heeft deze privacyverklaring alleen betrekking op deze Applicatie.

Laatst gewijzigd: 27 februari 2020