Aan het laden...
Klarna banner
Personal designer banner
Een project op maat gemeten!
Customers count banner
1.7 Miljoen klanten die in heel Europa worden bediend
Blog banner

Privacybeleid Produceshop

 

Introductie

Uw privacy is zeer belangrijk voor MBK Fincom SA, en om u zo goed mogelijk te beschermen, stellen wij u deze nota's ter beschikking waarin u aanwijzingen vindt over het soort informatie dat online verzameld wordt en over de verschillende mogelijkheden waarover u beschikt om in te grijpen in het verzamelen en het gebruik van deze informatie op de site. Uw gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Definities

Ons privacybeleid moet eenvoudig en begrijpelijk zijn voor iedereen. Daarom gebruiken we in ons privacybeleid over het algemeen de officiële termen van de General Data Protection Regulation (GDPR). De officiële definities worden uitgelegd in Art. 4 GDPR.

Web Hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). Deze website wordt gehost in GPC Google Cloud Platform, België, Zone Europa-west1-b. Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, toegang tot webpagina's en andere door een website gegenereerde gegevens zijn.

Wij verzamelen de opgesomde gegevens om een goede verbinding met de website en een foutloze levering van onze diensten te garanderen. De verwerking van deze gegevens is strikt noodzakelijk om de website aan u ter beschikking te stellen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij een correcte presentatie en functionaliteit van onze website in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

Wij hebben met de provider een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten in overeenstemming met de vereisten van Art. 28 GDPR, waarin wij hen verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Server- Logbestanden

Wij verzamelen de opgesomde gegevens om een goede verbinding met de website en een foutloze levering van onze diensten te garanderen. De verwerking van deze gegevens is strikt noodzakelijk om de website aan u ter beschikking te stellen. De logbestanden worden verwerkt om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren, alsook voor administratieve doeleinden.  De logbestanden dienen om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren, alsmede voor administratieve doeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de bescherming en functionaliteit van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.  

Om redenen van technische veiligheid, in het bijzonder om pogingen tot aanvallen op onze webserver te voorkomen, kunnen wij deze gegevens tijdelijk opslaan. Uiterlijk na 30 dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten, zodat het niet meer mogelijk is om een verwijzing naar de individuele gebruiker vast te stellen. Deze gegevens worden niet in anonieme vorm geëvalueerd, behalve voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere gegevensbronnen.

Soorten verwerkte gegevens

De informatiesystemen en softwareprocedures waarop voor de werking van deze website een beroep wordt gedaan, verwerven in het kader van hun normale werking bepaalde persoonsgegevens, waarvan de overdracht een inherent kenmerk is van de internetcommunicatieprotocollen. Het gaat om informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die door haar aard, via processen en associaties met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van de gebruikers mogelijk zou kunnen maken.

Deze gegevenscategorie omvat de URI-adressen (de zogenaamde "Uniform Resource Identifier") van de aangevraagde bronnen, het tijdstip van deze aanvragen, de methode die is gebruikt voor het indienen van een bepaalde aanvraag bij de server, de bestandsgrootte die is teruggezonden, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server is gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-context van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van statistische informatie over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens kunnen, uitsluitend op verzoek van de bevoegde autoriteiten, worden gebruikt voor het vaststellen van de aansprakelijkheid in geval van vermeende cybercriminaliteit ten nadele van de site. Het facultatief, expliciet en vrijwillig doorsturen van elektronische post naar de op deze site vermelde adressen impliceert de latere verkrijging van het adres van de afzender, dat nodig is om te kunnen antwoorden op verzoeken, alsmede van alle andere in het bericht vervatte persoonsgegevens.  

Minors

In overeenstemming met art. 8 van de GDPR, mag niemand jonger dan 16 jaar zonder voorafgaande toestemming van zijn ouders of wettelijke voogden informatie naar deze Website sturen, of aankopen doen of wettelijke overeenkomsten sluiten via deze site zonder de voornoemde toestemming, tenzij dit is toegestaan door de huidige wetgeving.

Methoden en doeleinden van de verwerking   

Persoonsgegevens worden met geautomatiseerde instrumenten verwerkt, en wel uitsluitend gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor zij worden verzameld. In overeenstemming met art. 32 van de GDPR, worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. De gegevensverwerking dient de volgende doeleinden: a) institutionele doeleinden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, in verband met de activiteiten van MBK Fincom SA en de naleving van de nationale en / of EU-regelgeving, voorschriften; b) registratie bij MBK Fincom SA en inschrijving op de nieuwsbrief: verzoek van de geïnteresseerde om zich in te schrijven op de site en/of om mededelingen van MBK Fincom SA te ontvangen met betrekking tot hun bedrijf; c) verzoek om informatie door de geïnteresseerde over producten of bijstand in de fasen voor of na de verkoop; d) communicatie en commerciële activiteiten: promotie en reclame in het algemeen met inbegrip van het verzenden van nieuwsbrieven, marketing, directe verkoop, promotie van nieuwe commerciële aanbiedingen van derde bedrijven - waaraan de gegevens kunnen worden meegedeeld - via brieven, telefoon, e-mail , sms, enz . e) onderzoek en profilering: het uitvoeren van controles betreffende de mate van klanttevredenheid; onderzoek en verwerking van statistieken, ook in anonieme vorm, alsmede marktstudies en onderzoek, profilering van gebruikers, ook met elektronische hulpmiddelen.  

De verwerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere beschikbare vorm, vergelijken of met elkaar in verband brengen, beperken, annuleren of vernietigen, geschiedt zowel handmatig als langs elektronische weg, waarbij deze gegevens worden opgeslagen in een daartoe ontworpen elektronische databank, teneinde te voldoen aan de verplichtingen en voor de hierboven aangegeven doeleinden.  

De persoonsgegevens in het bovengenoemde informatiesysteem, alsmede de gegevens die zijn opgeslagen in de elektronische archieven van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de huidige wetgeving van de GDPR inzake veiligheidsmaatregelen, teneinde de risico's van vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, per ongeluk of op illegale wijze, of behandeling die niet in overeenstemming is met het doel van de verzameling, tot een minimum te beperken.

Contactformulier en contact per e-mail

Als u ons via ons contactformulier of e-mail verzoeken stuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier of de e-mail, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen met het oog op de verwerking van uw verzoek en in geval van vervolgvragen. U bent verplicht een e-mailadres op te geven om contact met ons op te nemen. Uw naam en telefoonnummer zijn facultatief. In geen geval zullen wij deze gegevens zonder uw toestemming doorgeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen op grond van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR en, indien van toepassing, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, op voorwaarde dat uw verzoek gericht is op het sluiten van een contract. Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van uw verzoek gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die zich daartegen verzet. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het geval van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Klantendienst formulier

U kunt ons verzoeken om bijstand sturen via ons formulier voor klantenservice. Als u het formulier indient, worden de gegevens die u verstrekt, met inbegrip van de contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer)die u daar invult, door ons worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw verzoek en de beantwoording daarvan.  

De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is uitsluitend gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, indien deze gericht is op het aangaan van een contractuele relatie met ons. Anders is het gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, ons gerechtvaardigd belang om uw vragen te beantwoorden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het geval van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Foto- en videomateriaal

Met sommige van onze dienst specifieke toepassingen kunt u foto's en/of video's met ons delen om met ons te communiceren of om diensten te personaliseren (bijv. door foto- en videomateriaal te gebruiken voor hulpdoeleinden, gebruik van het foto- en video-opnameapparaat van het VR-systeem).  

Al het materiaal wordt door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw verzoek en de beantwoording daarvan.   

De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is uitsluitend gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, indien deze gericht is op het aangaan van een contractuele relatie met ons. Anders is het gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, ons gerechtvaardigd belang om uw vragen te beantwoorden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het geval van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Aanvraagformulier voor een offerte of een prijsopgave

Op onze website heeft u de mogelijkheid om ons een aanvraag voor een offerte of een prijsopgave te sturen. Als u het formulier indient, worden de door u verstrekte gegevens, waaronder de contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer) die u daar invult, door ons worden opgeslagen met het doel uw verzoek te verwerken en erop te reageren.  

De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is uitsluitend gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, indien deze gericht is op het aangaan van een contractuele relatie met ons. Anders is het gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, ons gerechtvaardigd belang om uw vragen te beantwoorden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het geval van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Bestelformulier

U heeft de mogelijkheid om ons een Bestelformulier te sturen, om de aankoop van een artikel af te ronden. Indien u het formulier indient, zullen de door u verstrekte gegevens, met inbegrip van de contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer) die u daar invult, door ons worden opgeslagen met het doel uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden.  

De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is uitsluitend gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, indien deze gericht is op het aangaan van een contractuele relatie met ons. Anders is het gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, ons gerechtvaardigd belang om uw vragen te beantwoorden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het geval van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Nieuwe producten suggesties Formulier

Op onze website kunt u ons een suggestie sturen voor nieuwe producten die aan onze catalogus moeten worden toegevoegd. Als u het formulier verzendt, worden de door u verstrekte gegevens, inclusief de contactgegevens (e-mailadres) die u daar invult, door ons worden opgeslagen met het doel uw verzoek te verwerken en erop te reageren.  

De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is uitsluitend gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, indien deze gericht is op het aangaan van een contractuele relatie met ons. Anders is het gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, ons gerechtvaardigd belang om uw vragen te beantwoorden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het geval van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Word onze leverancier Formulier

U kunt zich aanmelden als leverancier voor de productklassen die u interesseren, met behulp van het formulier op onze website. Als u het formulier indient, worden de gegevens die u verstrekt, inclusief de contactgegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer) die u daar invult, door ons worden opgeslagen met het doel uw verzoek te verwerken en te beantwoorden.  

De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is uitsluitend gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, indien deze gericht is op het aangaan van een contractuele relatie met ons. Anders is het gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, ons gerechtvaardigd belang om uw vragen te beantwoorden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het geval van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Registratie van een klantenaccount

U hebt de mogelijkheid om in onze online winkel een klantenaccount aan te maken om goederen te bestellen. In de loop van de registratie en het opzetten van uw klantenrekening, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens: a) Voornaam, achternaam en titel, b) E-mailadres, c) Uw adres, d) Datum en tijd van registratie.  

Daarnaast kan vrijwillig informatie worden verstrekt. Verplichte informatie, die met het oog op de registratie wordt verstrekt, is in het invoermasker met een sterretje gemarkeerd als een verplicht veld.  

De rechtsgrondslag voor gegevens die nodig zijn om de klantenaccount te verstrekken en goederen te bestellen is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. 

Voor de verwerking van vrijwillige informatie is de rechtsgrondslag uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO Uw gegevens worden verwijderd zodra de gebruikersaccount op onze website wordt verwijderd en zolang er geen wettelijke bewaarplichten zijn. Een wijziging en/of verwijdering van uw klantenaccount, met inbegrip van de door u verstrekte gegevens, kan worden uitgevoerd na direct inloggen op uw gebruikersaccount en uw account te deactiveren of door een bericht te sturen naar ons hierboven vermelde e-mailadres.  

Nieuwsbrief

Indien u de op onze website aangeboden nieuwsbrief met regelmatige informatie over onze aanbiedingen en producten wenst te ontvangen, hebben wij als verplichte informatie uw e-mailadres nodig. In de eerste stap ontvangt u een e-mail met een link om te bevestigen dat u, als eigenaar van het overeenkomstige e-mailadres, in de toekomst de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Met de bevestiging geeft u ons uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a GDPR dat wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor het doel van de gewenste verzending van de nieuwsbrief.  

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij naast het voor de verzending van de nieuwsbrief vereiste e-mailadres ook het IP-adres op, via hetwelk u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, alsook de datum en het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging, zodat wij eventueel misbruik op een later tijdstip kunnen traceren. Rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. 

U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen via de link die in elke nieuwsbrief is opgenomen of door een e-mail te sturen naar de bovengenoemde verantwoordelijke partij. Na uw opzegging wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van de verzamelde gegevens of voortgezette verwerking anderszins wettelijk is toegestaan.

Solliciteren 

Als u via een contactformulier (https://mbkfincom.com/work-with-us/) of per e-mail solliciteert naar een baan bij ons bedrijf, verzamelen wij persoonsgegevens. Hiertoe behoren met name uw contactgegevens (zoals voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker) en andere door u verstrekte gegevens over uw achtergrond (bijv. CV, kwalificaties, diploma's en werkervaring) en uw persoon (bijv. sollicitatiebrief, persoonlijke interesses). Dit kan ook bijzondere categorieën persoonsgegevens omvatten (bv. informatie over een ernstige handicap).

Uw persoonsgegevens worden in het algemeen rechtstreeks bij u verzameld tijdens de sollicitatieprocedure en worden tijdens de elektronische transmissie versleuteld. Bovendien wordt de toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in combinatie met het Zwitserse Burgerlijk Wetboek een rechtsgrondslag kunnen zijn. Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.  

Binnen ons bedrijf hebben alleen die personen en functies (bijv. personeelszaken) toegang tot uw persoonsgegevens die absoluut noodzakelijk zijn om de sollicitatieprocedure uit te voeren of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Uw sollicitaties worden voor onderzoek doorgestuurd naar de verantwoordelijke persoon. In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens zonder toestemming aan derden worden doorgegeven.

Uw gegevens voor een sollicitatie naar een bepaalde vacature worden door ons opgeslagen en verwerkt tijdens de lopende sollicitatieprocedure. Na beëindiging van de sollicitatieprocedure (bijv. in de vorm van een aanvaarding of een afwijzing) worden de sollicitatieprocedure en alle persoonsgegevens uiterlijk zes maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure uit het systeem verwijderd. De gegevens van geselecteerde sollicitanten worden gedurende maximaal 2 jaar veilig opgeslagen, mits de sollicitanten daarvoor toestemming hebben gegeven overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in combinatie met §Zwitsers Burgerlijk WetboekG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Daartoe volstaat een informele e-mail aan de contactgegevens van de hierboven vermelde verantwoordelijke. Als u wordt aangenomen, worden uw sollicitatiedocumenten in het personeelsdossier opgenomen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die ofwel tijdelijk op uw eindapparaat worden opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser in een automatische oplossing voorziet. 

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de functie van het winkelmandje of taalinstellingen). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven. 

De verwerking van gegevens met behulp van strikt noodzakelijke cookies is gebaseerd op een legitiem belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f GDPR bij de technisch foutloze levering van onze diensten. Voor details over de verwerkingsdoeleinden en legitieme belangen verwijzen wij u naar de volgende toelichtingen op de specifieke gegevensverwerking. 

De verwerking van persoonsgegevens met behulp van andere cookies is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. Voor zover dergelijke cookies worden gebruikt voor analyse- en optimalisatiedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in dit privacybeleid en uw toestemming verkrijgen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

U kunt uw browser zo instellen dat  

    • geïnformeerd te worden over het plaatsen van cookies;

    • cookies alleen in individuele gevallen toe te staan;

    • de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten;

    • het automatisch verwijderen van cookies te activeren wanneer de browser wordt gesloten.

De cookie-instellingen kunnen worden beheerd via de volgende links voor elke browser:

    • Google Chrome

    • Mozilla Firefox

    • Edge (Microsoft)

    • Safari

    • Opera 

U kunt cookies van veel bedrijven en functies die voor reclame worden gebruikt ook individueel beheren. Gebruik hiervoor de betreffende gebruikerstools, beschikbaar op https://www.aboutads.info/choices/ of http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

De meeste browsers bieden ook een zogenaamde "do-not-track-functie". Wanneer deze functie is ingeschakeld, laat de browser advertentienetwerken, websites en applicaties weten dat u niet wilt worden "gevolgd" voor gedragsgerichte reclame en dergelijke.

Voor informatie en instructies over hoe u deze functie kunt bewerken, raadpleegt u de onderstaande links, afhankelijk van uw browserprovider:

    • Google Chrome

    • Mozilla Firefox 

    • Edge (Microsoft)  

    • Safari

    • Opera

Bovendien kunt u het laden van zogenaamde scripts standaard verhinderen. "NoScript" laat de uitvoering van JavaScripts, Java en andere plug-ins alleen toe op vertrouwde domeinen van uw keuze. Informatie en instructies over hoe u deze functie kunt bewerken, kunt u krijgen bij de aanbieder van uw browser (bijv. voor Mozilla Firefox bij: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/ ).

Wij wijzen u erop dat als u cookies uitschakelt, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

Cookie-instellingen wijzigen

U kunt uw cookie-instellingen op elk gewenst moment herroepen of wijzigen. Ga hiervoor opnieuw naar de cookie-instellingen via onze geïntegreerde thumbprint. Deze vindt u links onderaan op onze website.

Google Ads

Wij maken gebruik van "Google Ads" op onze website, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen "Google"). Google Ads wordt door ons gebruikt voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om advertenties weer te geven die relevant en interessant voor u zijn. 

Indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR, kunnen wij Google Ads gebruiken om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen door reclamemateriaal op externe websites te gebruiken. Zo kunnen wij bepalen hoe succesvol individuele reclamemaatregelen zijn. 

Deze reclamemedia worden door Google via zogenaamde "AdServers" geleverd. Wij gebruiken hiervoor AdServer-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van het succes, zoals de weergave van de advertenties of het aantal kliks door gebruikers, kunnen worden gemeten.  

Als u onze website bereikt via een Google-advertentie, zal Google Ads een cookie op uw pc opslaan. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De volgende informatie wordt meestal opgeslagen als analysewaarden voor deze cookie: Unieke cookie-ID, aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), laatste indruk (relevant voor conversies na weergave), opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer wenst te worden gecontacteerd). Deze cookies stellen Google in staat uw webbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een adverteerder bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen, nog niet is verlopen, kunnen Google en de adverteerder zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke advertentiecliënt wordt een andere cookie gekoppeld. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van ad-clients. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens bij de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemiddelen, in het bijzonder kunnen wij de gebruikers op basis van deze informatie niet identificeren.  

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van Google Ads. Voor zover bij ons bekend, ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u een gebruikersaccount bij Google heeft en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres achterhaalt en opslaat.  

Aangezien er een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn er verdere passende waarborgen nodig om het niveau van gegevensbescherming volgens de GDPR te waarborgen. Om dit te waarborgen, hebben wij met de provider standaard contractuele clausules gesloten in overeenstemming met Art. 46 Paragraaf 2 lit. c GDPR met de aanbieder afgesloten. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken volgens het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gegarandeerd, streven wij ernaar om van de ontvanger in de VS aanvullende regelingen en toezeggingen te verkrijgen.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, over instel- en bezwaarmogelijkheden en over gegevensbescherming vindt u op de volgende Google-websites:

- Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

- Google website statistieken: https://services.google.com/sitestats/en.html

U kunt de installatie van cookies verhinderen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te deactiveren in de instellingen van uw webbrowser. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het opslaan van cookies ook verhinderen door uw webbrowser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads). worden geblokkeerd. Wij willen u erop wijzen dat deze instelling wordt gewist als u uw cookies verwijdert. Bovendien kunt u interesse-gerelateerde advertenties deactiveren door te klikken op de link http://optout.aboutads.info. Wij wijzen u erop dat ook deze instelling wordt gewist als u uw cookies verwijdert.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" en web beacons.  

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen. Ook zal Google deze informatie gebruiken om de exploitant van de website verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De verwerking geschiedt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR op de rechtsgrondslag van uw gegeven toestemming.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres door Google alleen in afgekorte vorm verder wordt verwerkt.

Wij hebben met de dienstverlener een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten waarin wij hem verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.  

Aangezien er een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn er verdere passende waarborgen nodig om het niveau van gegevensbescherming volgens de GDPR te waarborgen. Om dit te waarborgen, hebben wij met de provider standaard contractuele clausules gesloten in overeenstemming met Art. 46 Paragraaf 2 lit. c GDPR met de aanbieder afgesloten. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken volgens het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gegarandeerd, streven wij ernaar om van de ontvanger in de VS aanvullende regelingen en toezeggingen te verkrijgen.

De gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en informatie over gegevensbescherming zijn te vinden via de volgende links:

- http://www.google.com/analytics/terms/ 

- https://policies.google.com/privacy 

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Gegevens op gebruikers- en evenementniveau in verband met cookies, gebruikers-ID's (bijv. Gebruikers-ID) en advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID, IDFA) worden uiterlijk 14 maanden na het verzamelen ervan gewist.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website onbeperkt kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en uw gebruik van de website analyseert (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google laat verwerken door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Externe links naar sociale media

Op onze website zijn sociale media (bijv. LinkedIn, Facebook, Instagram) uitsluitend ingesloten als link naar de desbetreffende dienst. Na het aanklikken van de ingesloten tekst-/afbeeldingslink wordt u doorgestuurd naar de website van de desbetreffende aanbieder. Gebruikersgegevens worden pas na de doorverwijzing naar de desbetreffende aanbieder doorgegeven. Informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door het gebruik van de website kunt u vinden in het privacybeleid van de bezochte websites.

Gegevensoverdracht en ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen aan derden worden doorgegeven: a) indien wij hier uitdrukkelijk op hebben gewezen in de beschrijving van de betreffende gegevensverwerking; b) indien u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR; c) wanneer de doorgifte op grond van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en onze legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden; d) wanneer er een wettelijke verplichting is om gegevens over te dragen overeenkomstig Art. 6 para. 6 para. 1 zin 1 lit. c GDPR; e) indien vereist door Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van contractuele relaties met u; f) indien vereist door derden om, in verband met hun eigen diensten en/of producten (die deze onafhankelijke verantwoordelijken voor gegevensverwerking worden), marketingactiviteiten te creëren met alle middelen, marktonderzoeken, studies en statistieken te verwerken, directe verkoop uit te voeren, gebruikersprofielen op te stellen, controles uit te voeren over de mate van klanttevredenheid, promotie en reclame.  

In verband met voornoemde doeleinden kunnen de persoonsgegevens van de betrokkene worden bekendgemaakt aan de volgende categorieën: (i) subjecten aan wie de gegevensoverdracht noodzakelijk is of in ieder geval functioneel is voor de uitoefening van de activiteiten van de eigenaar; (ii) toezichthoudende autoriteiten en instanties, of andere subjecten waarvan het recht op toegang tot de genoemde gegevens wordt erkend op basis van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen; (iii) bedrijven die belast zijn met auditactiviteiten; (iv) enquêtebureaus over: kwaliteit van de geleverde diensten, klanttevredenheid, aanbod van nieuwe producten, marketing en reclame, etc; (v) bedrijven die archiveringsdiensten uitvoeren voor documentatie, met betrekking tot relaties met klanten; (vi) derde bedrijven die, indien van toepassing, onafhankelijke gegevensbeheerders worden, voor hun eigen en/of derde marketing-, promotie- en reclamedoeleinden die kunnen worden toegeschreven aan verschillende industriële sectoren.   

De verzamelde gegevens, waarvoor de relatieve toestemming is gegeven, kunnen worden bekendgemaakt, overgedragen, of in licentie gegeven voor gebruik aan natuurlijke en/of rechtspersonen die tot de hierboven beschreven categorieën behoren, voor dezelfde doeleinden als die waarnaar in deze informatie wordt verwezen. Deze personen zullen optreden als onafhankelijke voor de verwerking verantwoordelijken of externe gegevensverwerkers.  

Daarnaast doen wij voor de afwikkeling van onze diensten een beroep op externe dienstverleners, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en schriftelijk hebben aangesteld. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. De vereiste overeenkomsten voor gegevensverwerking volgens Art. 28 GDPR worden vóór de opdracht gesloten. Deze overeenkomsten hebben met name betrekking op webhostingdiensten, het verzenden van e-mails en IT-updates en -onderhoud. Uw persoonsgegevens worden door onze dienstverleners niet aan derden doorgegeven.    

Toestemming voor gegevensverstrekking  

Afgezien van wat gezegd is over de navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij de persoonlijke gegevens die in de aanvraagformulieren aan MBK Fincom SA vermeld staan of die in de contacten vermeld staan, te verstrekken om de verzending van informatief materiaal of andere mededelingen te vragen. Het niet verstrekken van gegevens kan het verkrijgen van het gevraagde onmogelijk maken.  

Met betrekking tot de doeleinden van de verwerking van punt f, de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is louter optioneel. Alle verzoeken betreffende de uitoefening van gegevens kunnen rechtstreeks worden gedaan via het daartoe bestemde formulier in de rubriek Hulpverlening.

Data veiligheid

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen overeenkomstig artikel 32 van de GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, reikwijdte, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsook met de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Deze website gebruikt SSL-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen.

Opslagperiode

De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard, wordt bepaald door de relevante wettelijke bewaartermijnen (bijv. uit het handelsrecht en het belastingrecht). De desbetreffende gegevens worden na het verstrijken van de desbetreffende termijn routinematig gewist. Indien gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het initiëren van een contract, of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag, worden de gegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden of als u gebruik maakt van uw recht op herroeping of bezwaar.

Uw rechten

Hierna vindt u informatie over uw rechten als betrokkene, die de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming u toekent tegenover de voor de verwerking verantwoordelijke inzake de verwerking van persoonsgegevens: 

Het recht, op grond van Art. 15 GDPR, om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde periode gedurende welke de gegevens zullen worden opgeslagen, het bestaan van het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te verlangen, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de beoogde gevolgen.

Het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen. in overeenstemming met Art. 16 GDPR. 

Het recht om te verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 17 GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

Het recht, overeenkomstig Art. 18 GDPR, om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u zich tegen het wissen verzet en wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar zij door u zijn vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 GDPR. 

Het recht, in overeenstemming met Art. 20 GDPR, om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gangbaar en machineleesbaar formaat en het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7 para. 3 GDPR met werking in de toekomst te allen tijde in te trekken. 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig Art. 77 GDPR, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats of uw werkplek heeft.  

Het recht om uw gegeven toestemming in te trekken op grond van Art. 7 para. 3 GDPR: U hebt het recht om uw gegeven toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst te allen tijde in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onverwijld wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan onverlet.  

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, hebt u het recht, overeenkomstig Art. 21 GDPR, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Als het bezwaar is gericht tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, hebt u een algemeen recht van bezwaar zonder de vereiste om een bijzondere situatie aan te geven. 

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op intrekking, bezwaar of een van uw andere rechten, volstaat het een e-mail te sturen naar [email protected]

Noodzaak van het verstrekken van persoonsgegevens  

Het verstrekken van persoonsgegevens voor het nemen van een beslissing over het sluiten van een contract, de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen geschiedt op vrijwillige basis. Wij kunnen de beslissing in het kader van contractuele maatregelen echter alleen nemen als u de persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor het sluiten van het contract, de uitvoering van het contract of voor precontractuele maatregelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Processen die voortvloeien uit geautomatiseerde besluitvorming vinden niet plaats, overeenkomstig Art. 22 c.2 GDPR.

 

Verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming

MBK Fincom SA

Via al Molino 31, 

6926, Montagnola-Collina d’Oro

privacy@@produceshop.net

 

Onze EU-vertegenwoordiger

Proliance GmbH/www.datenschutzexperte.de

Data Protection Officer

Leopoldstraße 21

80802 Munich

[email protected]

Wanneer u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, gelieve te vermelden op welk bedrijf uw verzoek betrekking heeft. Gelieve geen gevoelige informatie, zoals een kopie van een identiteitsbewijs, bij uw verzoek te voegen.

Wijzigingen voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid zo nodig aan te passen of bij te werken, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Op deze manier kunnen wij het aanpassen aan de huidige wettelijke vereisten en rekening houden met wijzigingen in onze diensten, bijv. de invoering van nieuwe diensten. De meest actuele versie is van toepassing op uw bezoek.

 

Status van dit privacybeleid: 07/2022

Klarna banner
Personal designer banner
Een project op maat gemeten!
Customers count banner
1.7 Miljoen klanten die in heel Europa worden bediend
Blog banner