×

Uw privacy is erg belangrijk voor MBK Fincom Sa en om u zo goed mogelijk te beschermen, geven we u deze notities waarin u informatie vindt over het type informatie dat online wordt verzameld en de verschillende mogelijkheden die u heeft om in te grijpen bij het verzamelen en gebruiken van dergelijke informatie op de site. Deze informatie wordt overeenkomstig artikel 13 van EU-verordening nr. 2016/679 (de zogenaamde "GDPR") van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 "betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming)" verstrekt aan degenen die interactie hebben met de webdiensten van MBK Fincom Sa, die elektronisch toegankelijk zijn vanaf het Produceshop-adres dat overeenkomt met de e-commerce site van MBK Fincom Sa. Deze informatie wordt alleen verstrekt voor de website van MBK Fincom Sa en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd. Het doel van de bepaling is het vaststellen van bepaalde minimumeisen voor het online verzamelen van persoonsgegevens en met name de wijze, het tijdstip en de aard van de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken aan de gebruikers moeten verstrekken wanneer zij een verbinding met webpagina's tot stand brengen, ongeacht het doel van de verbinding. 

De Gegevensverwerker 

Na raadpleging van deze site kunnen gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. De Data Controller is MBK Fincom Sa, in de persoon van de Juridische Vertegenwoordiger, die door middel van schriftelijke communicatie gecontacteerd kan worden met de adressen onderaan elke pagina van de ProduceShop website. 

Type verwerkte gegevens 

De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze website worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking een aantal persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is verbonden met het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar zou door de aard ervan, door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kunnen identificeren. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren. De gegevens kunnen alleen op verzoek van de bevoegde toezichthoudende instanties worden gebruikt om de verantwoordelijkheid in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site vast te stellen. De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de op deze site aangegeven adressen houdt in dat het adres van de afzender, dat nodig is om te reageren op verzoeken, en alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen, naderhand worden verzameld. Facultatieve gegevensverstrekking Afgezien van de voor de navigatiegegevens aangegeven gegevens, staat het de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens uit de aanvraagformulieren te verstrekken aan MBK Fincom Sa of aan te geven in contactpersonen om informatiemateriaal of andere mededelingen op te vragen. Indien dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kan het onmogelijk zijn de gevraagde informatie te verkrijgen. 

Minderjarigen 

In overeenstemming met Art. 8 van de GDPR mag geen enkele persoon onder de 16 jaar zonder voorafgaande toestemming van zijn ouders of wettelijke voogd informatie naar deze website sturen, noch mag hij/zij zonder deze toestemming aankopen doen of rechtshandelingen verrichten op deze website, tenzij dit door de geldende regelgeving is toegestaan. 

Methoden van verwerking 

De persoonsgegevens worden met geautomatiseerde hulpmiddelen verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Overeenkomstig artikel 32 van de GDPR worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om verlies van gegevens, onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. 

Methoden en doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens worden met geautomatiseerde hulpmiddelen verwerkt gedurende een tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Overeenkomend met artikel 32 van de GDPR worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om verlies, onrechtmatig of onjuist gebruik of ongeoorloofde toegang van gegevens te voorkomen. De volgende doeleinden worden beoogd: a) institutionele en wettelijke verplichtingen, in verband met de activeiten van Produce Shop en de naleving van de de nationale en/of Europese regelgeving; b) inschrijving op ProduceShop en inschrijving op de nieuwsbrief: verzoek van de betrokkene om zich te abonneren op de site of om mededelingen van ProduceShop in verband met haar activiteiten te ontvangen; c) verzoek van de betrokkene om informatie over de producten of hulp te krijgen in de fase vóór of na de verkoop;

d) communicatie en reclame: promotie en reclames in het algemeen met inbegrip van het versturen van nieuwsbrieven, marketing, directe verkoop, promotie van nieuwe commerciële aanbiedingen van derden - waarmee gegevens kunnen worden gedeeld - via brieven, telefoon, e-mail, sms, enz. e) onderzoek en profilering: het uitvoeren van controles op het niveau van de klanttevredenheid; onderzoek en verwerking van statistieken, ook anoniem, evenals studies en een marktonderzoek, het opstellen van gebruikersprofielen, ook met elektronische hulpmiddelen; f) mededeling, overdracht of gebruiksconcessie, om welke reden dan ook, van de gegevens aan derden, zodat zij met, betrekking tot hun eigen diensten en/of producten en/of die van derden met wie de gegevens kunnen worden gedeeld (en die de verantwoordelijke voor de verwerking worden), marketingactiviteiten kunnen uitvoeren met welke middelen dan ook, marktonderzoek, studies en statistieken, directe verkoop, gebruikersprofilering, controles op het niveau van de klanttevredenheid, promotie en reclame.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, mededelen door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling zoals vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging, geschiedt zowel handmatig als elektronisch en deze gegevens worden opgeslagen in een elektronische databank om te voldoen aan alle verplichtingen en voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De persoonsgegevens in het voornoemde geautomatiseerde informatiesysteem, evenals de gegevens die zijn opgeslagen in de elektronische archieven van de eigenaar, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving en de GDPR inzake veiligheidsmaatregelen, om de risico's van vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, per ongeluk of illegaal, of een behandeling die niet in overeenstemming is met de doeleinden van de verzameling, tot een minimum te beperken.

Facultatieve gegevensverstrekking

Afgezien van de voor de navigatiegegevens vermelde gegevens, staat het de gebruiker vrij om de persoonlijke gegevens in de aanvraagformulieren aan MBK Fincom Sa te verstrekken of aan te geven in contactpersonen om informatiemateriaal of andere mededelingen op te vragen. Indien dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kan het onmogelijk zijn de gevraagde informatie te verkrijgen. 

Met betrekking tot de doeleinden van de verwerking van punten d, e, f is de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens slechts facultatief. Verzoeken tot uitoefening van gegevens kunnen door de betrokkene worden gedaan op [email protected] of rechtstreeks via het daartoe bestemde formulier in de rubriek "Assistance".

Doel van datacommunicaties

Met betrekking tot de hierboven aangegeven doeleinden kunnen de persoonsgegevens van de belanghebbende partij worden meegedeeld aan de volgende categorieën: i) personen aan wie de doorgifte van gegevens noodzakelijk of in ieder geval functioneel is voor de uitoefening van de activiteit van een verantwoordelijke; ii) toezichthoudende autoriteiten en organen, of andere personen wier recht op toegang tot dergelijke gegevens bij wet of regelgeving is erkend; iii) ondernemingen die belast zijn met controleactiviteiten; iv) enquêtebedrijven: kwaliteit van de geleverde diensten, klanttevredenheid, aanbod van nieuwe producten, marketing en reclame, enz.; (v) bedrijven die archiveringsdiensten verrichten van de documentatie met betrekking tot de relaties met klanten; (vi) derde bedrijven die, indien nodig, onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens worden, voor marketing-, promotie- en reclamedoeleinden van hun eigen en/of derde partijen die tot verschillende industriële sectoren behoren. De verzamelde gegevens waarvoor de relatieve toestemming is gegeven, kunnen worden gecommuniceerd, overgedragen of in licentie worden gegeven voor gebruik aan natuurlijke en/of rechtspersonen die behoren tot de hierboven beschreven categorieën voor dezelfde doeleinden als die in deze kennisgeving zijn beschreven. Deze subjecten zullen opereren als onafhankelijke dataverwerkers of externe dataverwerkers.

Rechten van de betrokkenen 

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van deze gegevens en om de inhoud en de oorsprong ervan te kennen (ref. art.15, GDPR "recht van toegang van de betrokkene"), de juistheid ervan te verifiëren of te verzoeken om integratie of bijwerking ervan, of om correctie ervan (ref. art.16, GDPR "recht van correctie"). Volgens het GDPR heeft u ook het recht om annulering of omzetting in anonieme vorm te vragen (ref. art. 17 "recht op annulering") of om beperking of afscherming (ref. art. 18 "recht op beperking van de verwerking") van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, alsook om intrekking (ref. art. 7, lid 3 "voorwaarden voor toestemming") of om zich in elk geval om legitieme redenen te verzetten (ref. art. 21 "recht om bezwaar te maken" en art. 77 "recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit") tegen de verwerking ervan. Iedereen die twijfels heeft over de naleving van het privacybeleid van MBK Fincom Sa, de toepassing ervan, de juistheid van zijn of haar persoonsgegevens of het gebruik van de verzamelde informatie kan contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking door middel van een schriftelijke mededeling aan de adressen onderaan elke pagina van de website van de ProduceShop. 

Openbaarmaking van persoonlijke informatie 

Behalve in de gevallen die in dit beleid worden beschreven, worden uw persoonlijke gegevens nooit openbaar gemaakt. 

Wat zijn Cookies 

Cookies zijn korte tekstfragmenten (letters en/of cijfers) die het mogelijk maken dat de webserver informatie op de client (de browser) opslaat om tijdens hetzelfde bezoek aan de site (sessiecookies) of later te worden hergebruikt, zelfs voor lange periodes (permanente cookies). Cookies worden, afhankelijk van de voorkeuren van de gebruiker, opgeslagen door de individuele browser op het specifieke apparaat dat wordt gebruikt (computer, tablet, smartphone). Vergelijkbare technologieën kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruiker en het gebruik van de diensten. In het volgende van dit document zullen we verwijzen naar cookies en alle soortgelijke technologieën met behulp van de term "cookie". 

Wat zijn de belangrijkste soorten cookies 

Afhankelijk van de kenmerken en het gebruik van cookies kunnen we onderscheid maken tussen verschillende categorieën: Strikt noodzakelijke cookies of technische cookies. Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze site en worden gebruikt om de login en de toegang tot de gereserveerde functies van de site te beheren, in het algemeen om het niveau van de dienstverlening aan de gebruikers te versnellen, te verbeteren of aan te passen. De duur van cookies is ofwel strikt beperkt tot de werksessie (wanneer de browser wordt afgesloten, worden ze verwijderd), ofwel langer, gericht op het herkennen van de computer van de bezoeker. Hun deactivering kan het gebruik van diensten die toegankelijk zijn via login in gevaar brengen, terwijl het publieke deel van de site normaal gesproken bruikbaar blijft. Analyse- en prestatiecookies. Cookies zijn cookies die worden gebruikt om het verkeer en het gebruik van de site anoniem en in geaggregeerde vorm te verzamelen en te analyseren. Deze cookies, eerste of derde partij cookies, maken het mogelijk om, zonder de gebruiker te identificeren, bijvoorbeeld te detecteren of dezelfde gebruiker op verschillende tijdstippen terugkeert om in te loggen. Ze maken het ook mogelijk om het systeem te monitoren en de prestaties en bruikbaarheid ervan te verbeteren. Het deactiveren van dergelijke cookies kan worden uitgevoerd zonder verlies van functionaliteit. Profilering van cookies. Dit zijn permanente cookies die worden gebruikt om (al dan niet anoniem) de voorkeuren van de gebruiker te identificeren en de surfervaring van de gebruiker te verbeteren, om reclameboodschappen te versturen in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruiker bij het surfen op het web. Vanwege de bijzondere invasiviteit die dergelijke apparaten kunnen hebben binnen de privacy van de gebruikers, bepaalt de Europese wetgeving dat de gebruiker adequaat moet worden geïnformeerd over het gebruik ervan en dus zijn of haar geldige toestemming moet geven. Cookies van derden. Bij het bezoeken van een website kunt u cookies ontvangen, zowel van de bezochte site (eigenaar of uitgever) als van sites die door andere organisaties (derden) worden beheerd via de eerstgenoemde. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van "social plugins" (bijv. Facebook, Twitter, Google+) voor het delen van content op sociale netwerken. De aanwezigheid van deze plugins houdt in dat er cookies worden verzonden naar en van alle sites die door derden worden beheerd. Het beheer van de informatie die door derden wordt verzameld, wordt geregeld door de relevante informatie waarnaar u moet verwijzen. 

Hoe cookies van derden te beheren 

Om de transparantie en het gebruiksgemak te vergroten, geven wij voor elk van de sites van derden die via deze site kunnen worden geïnstalleerd, de beschrijving en het webadres van de informatie en methoden voor het beheer van de cookies, evenals een eventuele weigering van toestemming voor de installatie van cookies. (Hieronder staan de beschrijvende delen voor cookies van derden "Google Analytics" en "Google Adwords" die, als ze niet worden gebruikt, kunnen worden verwijderd. Aan de andere kant moet u evenveel beschrijvende secties opnemen als er cookies van derden worden gebruikt op de site tussen de secties "Hoe cookies van derden te beheren" en "Voor alle cookies van derden").

Contactgegevens van de EU-vertegenwoordiger:

PROLIANCE GmbH

www.datenschutzexperte.de

Leopoldstr. 21

80802 Munich

[email protected]

Wanneer u contact opneemt met de functionaris voor gegevensbescherming, gelieve te vermelden op welke onderneming uw verzoek betrekking heeft. Gelieve geen gevoelige informatie, zoals een kopie van een identiteitskaart, bij uw verzoek toe te voegen.

Google Analytics 

Het is een door Google geleverde analysedienst voor webverkeer, die wordt gebruikt om de prestaties van de gastwebsite te controleren en te verbeteren (prestatiecookie). Google Analytics kan anoniem informatie over het gebruiksgedrag verzamelen en analyseren. Deze informatie wordt verzameld door Google Analytics, die deze verwerkt voor het opstellen van rapporten op de website. Deze website maakt door de anonimisering van uw IP-adres geen gebruik van (en staat niet toe dat derden gebruik maken van) de analysetool van Google om persoonlijk identificeerbare informatie te controleren of te verzamelen. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens van Google en probeert evenmin een IP-adres aan uw identiteit te koppelen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande link: 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

De gebruiker kan de Google Analytics-actie selectief uitschakelen door de opt-outcomponent te installeren die door Google op zijn browser wordt aangeboden. Om de Google Analytics actie uit te schakelen, verwijzen wij u naar de onderstaande link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Adwords 

Google Adwords is een dienst van Google die het mogelijk maakt om reclamecampagnes op te zetten en conversies te monitoren, om zo de views en likes die door een advertentie worden gegenereerd bij te houden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande link: 

https://policies.google.com/technologies/ads

De gebruiker kan de actie van Google Adwords selectief uitschakelen door de opt-outcomponent te installeren die door Google op zijn browser wordt aangeboden. Om de Google Adwords actie uit te schakelen, verwijzen wij u naar de onderstaande link: 

http://www.google.com/settings/ads 

Voor alle cookies van derde partijen In het geval dat het bijzonder moeilijk is om alle derde partijen te identificeren, met name voor het opstellen van voorkeursprofielen, zijn de volgende links voorzien: 

http://www.networkadvertising.org/choices/ 

http://www.youronlinechoices.com/ 

http://www.aboutads.info/choices 

Hoe schakel je cookies uit in je browser? U kunt ook zelf bepalen of u cookies accepteert via de instellingen van uw browser. Waarschuwing: het geheel of gedeeltelijk uitschakelen van technische cookies kan het gebruik van de functies van de site die gereserveerd zijn voor geregistreerde gebruikers in gevaar brengen. Integendeel, de bruikbaarheid van publieke inhoud is ook mogelijk door cookies volledig uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies van derden heeft geen enkele invloed op de navigeerbaarheid. 

De instelling kan specifiek worden gedefinieerd voor verschillende websites en webapplicaties. Bovendien kunt u in de beste browsers verschillende instellingen definiëren voor eigen cookies en cookies van derden. In Mozilla Firefox kunt u bijvoorbeeld via het menu Tools->Options->Privacy toegang krijgen tot een controlepaneel waarin u kunt aangeven of u verschillende soorten cookies wel of niet wilt accepteren en verwijderen. Om de toestemming voor het gebruik van een of meer cookies te weigeren, kan de gebruiker, afhankelijk van zijn browser, toegang krijgen tot de Link: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/search?q=cookies 

Microsoft Windows Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera Browser: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677